Diversity – prevention of discrimination in adult education

[ENGLISH below]

Stowarzyszenie 9dwunastych jest koordynatorką projektu pt. Diversity – prevention of discrimination in adult education, realizowanego w ramach programu Erasmus+, mającego na celu pracę nad narzędziami i metodami edukacji antydyskryminacyjnej. 

Przez kolejne 24 miesiące, poczynając od października 2020, wspólnie z organizacjami partnerskimi z Niemiec i Rumunii będziemy realizować działania obejmujące organizację trzech międzynarodowych warsztatów antydyskryminacyjnych, uzupełnionych o regularne spotkania grup roboczych w poszczególnych krajach. 

Warsztaty realizowane w krajach partnerskich będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

  1. Polska – równość płci, praca z młodzieżą w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością;
  2. Niemcy – antysemityzm, rasizm, islamofobia i mowa nienawiści;
  3. Rumunia – antydyskryminacja w kontekście włączania mniejszości (np. romskiej), integracja poprzez edukację (instrumenty alfabetyzacji dorosłych).

Jednym z rezultatów będzie e-book, zawierający scenariusze zajęć w ramach edukacji antydyskryminacyjnej, opracowanych i przetestowanych w toku trwania projektu, w trzech organizacjach. 

Herstoria współpracy międzynarodowej

Naszą przygodę z edukacją antydyskryminacyjną na polu międzynarodowym zaczęli-łyśmy 5 lat temu. Zainicjował ją Sylwester Zagulski, ówczesny członek frankfurckiej Chrześcijańskiej Inicjatywy Edukacji Międzynarodowej (CIL) i nasz kolega w Zespole 9dwunastych. Razem z CIL, Akademią Ewangelicką w Wiedniu (https://www.facebook.com/evangelischeakademiewien) oraz Dyrekcją Generalną ds. socjalnych i ochrony dzieci w powiecie Bihor (https://www.facebook.com/dgaspc.bihor) zdobyli-łyśmy w roku 2017 grant z Programu Erasmus+ na projekt “Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej”. Polegał na wymianie pożytecznych doświadczeń nt. włączania różnorodności do pracy socjalnej, pedagogicznej, w naszych regionach. Wtedy byli-łyśmy organizacją partnerską. 

Tak nam spodobało się upowszechniać edukację antydyskryminacyjną z naszymi kolegami i koleżankami z Niemiec i Rumunii, że wspólnymi siłami napisali-łyśmy drugi wniosek. Tym razem 9dwunastych jako liderka projektu. I od października 2020 współpracujemy znowu z ekipą rumuńską z Oradii i poznajemy się z osobami z placówki kształceniowej Anne Frank z Frankfurtu.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem działań jakie zrealizowałyśmy-liśmy i z wnioskami z naszej międzynarodowej antydyskryminacyjnej przygody. W linku dokumentacja w języku polskim i angielskim. Jest również dostępna w językach niemieckim i rumuńskim.

https://kulturelle-vielfalt.eu/pl/downloads-pl/

organizacja koordynująca/ coordinating organisation 9dwunastych Association

organizacje partnerskie/ partner organisations

Germany – Bildungsstätte Anne Frank: https://www.bs-anne-frank.de

Romania – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor: http://www.dgaspcbihor.ro/dgaspcbh.ro

Instytucje wspierające/ Supporting institutions

Dworzysk i Kolle-Mate

 

 


The 9dwunastych Association is the coordinator/partner organisation of the project „Diversity – prevention of discrimination in adult education”, which is implemented within the Erasmus+ programme, with the aim to work on tools and methods of anti-discrimination education. 

For the next 24 months, starting in October 2020, we will be implementing activities with partner organisations from Germany and Romania, including the organisation of three international anti-discrimination workshops, complemented by regular meetings of working groups in individual countries. 

The thematic areas of workshops for participating countries will be as follow:

  1. Poland – gender equality, working with youth in the area of anti-discrimination education and diversity managment;
  2. Germany – antisemitism, racism, islamophobia and hate speech;
  3. Romania – anti-discrimination in context of inclusion of minorities (e.g. Roma people), inclusion through education (e.g. instruments for educating illiterate adults).

One of the results will be an e-book, containing anti-discrimination education class scenarios, developed and tested during the project, in three organisations.

Herstory of international cooperation

We started our adventure with anti-discrimination education in the international field 5 years ago. It was initiated by Sylwester Zagulski, at that time a member of the Frankfurt-based 

The Christian Initiative International Learning e.V. (CIL) and a colleague of ours in Team 9dwunastych. Together with the CIL, the Evangelical Academy of Vienna (https://www.facebook.com/evangelischeakademiewien)

and the Directorate General for Social Affairs and Child Protection in

Bihor district (https://www.facebook.com/dgaspc.bihor) we won a grant from the Erasmus+ program in 2017 for the project „Acceptance for Cultural Diversity„. 

It consisted in the exchange of useful experiences on inclusion of diversity in social and pedagogical work, in our regions. We were then a partner organisation. 

We liked so much to promote anti-discrimination education with our colleagues from Germany and Romania that we wrote a second application together. This time with 9dwunastych as a project leader. So since October 2020 we cooperate again with the Romanian team from Oradia and we get to know each other with people from the Anne Frank Educational Center from Frankfurt.

Now we invite you to read the description of the activities we did and the conclusions from our international anti-discrimination adventure. In the link there is the documentation in Polish and English. It is also available in German and Romanian.

https://kulturelle-vielfalt.eu/pl/downloads-pl/

Accessibility
Skip to content