Regranting – W Różnorodności siła! 2018

W okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku został zrealizowany projekt, którego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz praw człowieka i demokracji oraz dialogu międzykulturowego w województwie podlaskim w sposób zapewniający równość dostępu dla grup i organizacji działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Głównym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było przekazanie kwoty 40 000 zł w ramach bezzwrotnych dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na działania z zakresu wzmacniania demokracji, swobód obywatelskich, praw człowieka i dialogu międzykulturowego. Dotacje pochodziły z budżetu Województwa Podlaskiego, zostały przekazane w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, którym zarządzał operator – stowarzyszenie 9dwunastych. W ramach projektu operator zorganizował dwa nabory wniosków, w wyniku których dofinansowanie otrzymało 14 inicjatyw.

REALIZATOR/KA
(+GRUPA NIEFORMALNA)
TYTUŁ MINIPROJEKTU PRZYZNANA DOTACJA
Fundacja Ocalenie Moja klasa jest różnorodna 2 887,91 zł
Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY Gramy w demokrację 2 950,00 zł
Edukacyjna Fundacja
im. prof. Romana Czerneckiego EFC
Międzykulturowo z EFC 3 000,00 zł
Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom” Swoje prawa mam i je dobrze znam 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK Warsztaty dźwiękowe dla dzieci uchodźczych i polskich 2 800,00 zł
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach Kultury Podlasia 2 300,00 zł
Fundacja Sztuk i Dialogu
grupa nieformalna Tacy Sami…
Od słowa do działań 2 333,72 zł
Stowarzyszenie Kraina Czarnej Hańczy W różnorodności siła pogranicza 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
grupa nieformalna Stowarzyszenie Tęczowy Białystok
Tęczowa jesień filmowa 2 800,00 zł
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (Federacja Białystok) Debata: „Kandydaci na Prezydenta dla obywatelskiego Białegostoku” 2 800,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI
grupa nieformalna Aktywne Dziewczyny
Poznajemy siebie nawzajem 2 800,00 zł
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” Niepełnosprawny nie znaczy wykluczony społecznie 2 879,22 zł
Fundacja Kulturalno-Oświatowa „Podlasie” „Ostrzem kabaretu i kresową pieśnią przeciw wykluczeniu” 2 800,00 zł
Fundacja Dusza Świata Warsztaty doc/teatralne 2 960,00 zł

 


Realizację miniprojektów poprzedziły warsztaty przygotowawcze dla organizacji, którym zostały przyznane dotacje. Program warsztatów obejmował zagadnienia merytoryczne z zakresu praw człowieka i demokracji oraz dialogu międzykulturowego, elementy ewaluacji ex-ante dofinansowanych miniprojektów, a także elementy sieciowania organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2018. Był to zatem nie tylko program regrantingowy, ale także edukacyjny i budujący społeczność.

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że większość organizacji, które otrzymały dofinansowanie w wyraźny sposób zwiększyło dzięki temu swoją aktywność na rzecz praw człowieka i demokracji oraz dialogu międzykulturowego, większość organizacji zadeklarowało chęć ponownego udziału w programie „W Różnorodności siła!” w kolejnych edycjach.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI (PDF)

Accessibility
Skip to content